Icon1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu politika, tüm Cupplast Ambalaj çalışanlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken alacakları kararlar ve sergileyecekleri davranışlar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan genel ahlâk ilkeleri çerçevesinde ve sağduyulu davranmaları beklenir.

2. UYGULAMA ESASLARI

2.1. Çalışma Kültürü


• Cupplast Ambalaj, mal ve hizmet aldığı firmalara iş ortağı gibi yaklaşır, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermez ve yapılan sözleşmelere sadık kalır. Ticari ilişkilerde yükümlülüklerini yapılan sözleşmeler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
• Cupplast Ambalaj’ın iş yapma anlayışında 'doğruluk' ilkesi vazgeçilmezdir. Grup şirketlerinin birbirleriyle, çalışanlarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle, ortaklarıyla, hissedarlarıyla ve toplumla olan ilişkileri açıklık ve dürüstlük temelinde sürdürülür.
• Cupplast Ambalaj, yasalara ve etik kurallara bağlılığının gereği olan yükümlülükleri her koşulda yerine getirir. Dahası, bunların uygulanmasından kendisini sorumlu tutar. Yasaların, yönetmeliklerin, şirket prensiplerinin, etik kuralların ihlali de dahil olmak üzere, kuşku uyandıran konuların açıklığa kavuşturulmasını sağlar.
• Müşteri odaklı faaliyet göstermek, Cupplast Ambalaj kültürünün önemli bir parçasıdır. Cupplast Ambalaj, sahip olduğu müşteri bağlılığının; müşteri ihtiyaçlarına cevap verme yönündeki azminden, etik kurallara bağlılığından ve sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerden kaynaklandığına inanır.

2.2. Sosyal Sorumluluk Bilinci


• Cupplast Ambalaj, sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun sağlık, refah ve mutluluğuna yönelik faaliyetler içerisinde yer almayı bir görev kabul eder.
• Cupplast Ambalaj, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunur.
• Cupplast Ambalaj, çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
• Cupplast Ambalaj çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve özürlülerin hayatlarına olumlu katkı yapmayı hedefler. Bu konulara duyarlı olduğunu vurgular. Bu konulardaki geliştirici projelere destek verir.

2.3. Pozitif İş İlişkileri, Tarafsızlık ve Fırsat Eşitliği


• Cupplast Ambalaj, çalışanları/müşterileri/tedarikçileri/ortakları/hissedarları ve toplumla olan ilişkilerinde saygılı davranışa önem verir. İlişkide olduğu tüm bireylere hak ettikleri onurlu davranışı gösterir.
• Cupplast Ambalaj, tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur.
• Cupplast Ambalaj, Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerine, insan haklarına saygılı ve bağlıdır.
• Cupplast Ambalaj, temsilci, avukat, aracı, danışman gibi kişilerin seçimi ve görevlendirilmesinde iş dürüstlüğünü, güvenilirliğini, tarafsızlığını ve hukuka bağlılıklarını temel esas olarak alır.
• Cupplast Ambalaj, iş yaparken tarafsız, adilane kararlar verilmesini engelleyecek veya böyle bir görüntü yaratacak her türlü ilişkiden, etkiden ve etkinlikten uzak durur.
• Cupplast Ambalaj, çalışanlarının çeşitliliğine önem verir, her bir bireyin kişisel özelliklerine, kişiliğine saygı gösterir ve bu davranışın tüm çalışanlarca benimsenerek uygulanmasını sağlar.
• Cupplast Ambalaj, çalışanlarının önerilerini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.
• Cupplast Ambalaj, menfaatleri gereği ve ticari ahlak anlayışı doğrultusunda, satınalımlarında tedarikçi firmalara talep edilen koşulları açık olarak bildirir ve tüm teklifleri eşit koşullarda değerlendirir.
• Cupplast Ambalaj, Distribütör ile olan ilişkilerinde fırsat eşitliğini gözetir.

2.4. Tedarikçiler ve Rakiplerle


• Cupplast Ambalaj, rekabetin korunması ile ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) ve yetkili mercilerin kararlarına uyar.
• Cupplast Ambalaj, basında rakipleri ve onların yöneticileri aleyhine isim vererek olumsuz beyanatta bulunmaz.
• Cupplast Ambalaj, müşterilerinin veya tedarikçilerinin boykotu amacıyla rakip firmalarla bağlantı kurup anlaşma yapmaz.
• Cupplast Ambalaj, yeni rakiplerin engellenmesi, ürün fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge/pazar/müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurup anlaşma yapmaz.
• Cupplast Ambalaj, diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, hiçbir zaman etik olmayan veya yasadışı yollara başvurmaz, çalışanlarının bu yollara başvurmalarını engeller. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görmez.
• Cupplast Ambalaj, rakip firmada kritik pozisyonda görevli bir çalışanın birinci derece akrabasını (eş, kardeş, çocuk, anne-baba), şirketlerindeki kritik pozisyonlarda görevlendirmez.

2.5. Müşteri Memnuniyeti


• Cupplast Ambalaj, şirketlerinden ya da ürün tüketiciye ulaşana kadar ki kanallardan kaynaklanan, her türlü ürün sorununu hızla giderir, bu konuda ulaşılabilirdir, tüketici mağduriyetlerini önler.
• Cupplast Ambalaj, ürün kalitesini, tüketici beklentisinin de ötesine taşımaya çalışır.
• Cupplast Ambalaj, müşteri memnuniyetini öngören küresel ve yerel anlayış ile hizmet veren, faaliyet gösterdiği toplumun örf ve adetlerine uyum gösteren bir yapıyı oluşturmaya odaklanır

2.6. Ürün ve Hizmet Kalitesi


• Cupplast Ambalaj, ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam bir uyum içerisinde, yasal düzenlemelerin oluşmasında etkinlik göstererek, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarımız üzerinde tam bir koruma sağlayarak kurumsal kimliğimiz ile hızlı ve sağlıklı büyüme hedefimizi gerçekleştirir.
• Cupplast Ambalaj, TSE gibi ulusal ve ISO, BRC gibi uluslar arası kalite standartlarına göre faaliyetlerini yürütür, sahip olduğu kalite belgelerine tüm çalışanlarıyla birlikte sahip çıkar.
• Dünyada gıda teknolojisi hızla gelişmekte ve insan hayatına ‘fayda’ sağlayıcı yeni ürünler ve yeni buluşlar ortaya çıkartmaktadır. Cupplast Ambalaj etik yaklaşımı, bireylerin hayatına katkı sağlayacak, onların daha iyi yaşamalarını destekleyecek teknolojileri öncü firma olarak kullanmak, bu teknolojilerle fayda sağlayıcı ürünler üretmektir.
• Cupplast Ambalaj, ürünlerinde insan sağlığına zararlı olduğu bilinen katkı malzemesi kullanmaz, kullanılan hammadde türü ambalajı üzerinde açıkça belirtir.
• Cupplast Ambalaj, ürünlerinin üretim ve pazarlama sürecinde, sağlık ve hijyen disiplinine mutlak anlamda özen gösterir.
• Cupplast Ambalaj, müşteri ve tüketicilerine zarar verecek ve/veya onları yanıltacak ürün veya hizmet sunmaz.

2.7. Çalışan Hakları ve İş Güvenliği


• Cupplast Ambalaj, çalışanlarının özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesini sağlar.
• Cupplast Ambalaj, iş hedefleri ve şirketin rekabet gücünün yanı sıra, çalışanlarının kişisel gelişimini önemser ve bu yönde adımlar atar.
• Cupplast Ambalaj, çalışanlarına dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven, sorumluluk gibi değerlerin hakim olduğu; her çalışanın kendini ifade edebileceği ve geliştirebileceği, verimli ve mutlu bir çalışma ortamı sunar.
• Cupplast Ambalaj, çalışanlarının gönüllü katılım esasına dayalı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını destekler.
• Cupplast Ambalaj, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü teçhizat ve prosedür ile önlemler alır.

2.8. Ayrımcılık ve Taciz


• Cupplast Ambalaj, herhangi bir çalışanının cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesini ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.
• Cupplast Ambalaj, herhangi bir çalışanının ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalmasını ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.
• Cupplast Ambalaj, tüm kişilere/kuruluşlara dil/din/ırk/cinsiyet/kültür/bakış açısı ayrımı gözetmeksizin aynı mesafede durur. Farklılıkların hoşgörü ile karşılandığı ve kabul edildiği bir çalışma ortamı sunar. Cupplast Ambalaj çalışanlarından da bu şekilde davranmaları beklenir.

2.9. Kayıtlarda Doğruluk


• Cupplast Ambalaj, şirketlerinin mali tablosu vb. tüm kayıtlarını doğru, eksiksiz, ilgili prensiplere ve hukuki kurallara uygun olarak hazırlar. Şirket dışı kuruluşlar ve kişilerle arasındaki işlemlerin; tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) uygun olarak zamanında ve doğru olarak kaydedilmesini sağlar.
• Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili Cupplast Ambalaj çalışanları, muhtemel tedarikçilere verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından sorumludurlar.

2.10. Bilgi Güvenliği


• Cupplast Ambalaj, patent, ticari sır, telif hakları, isim ve marka vb. fikri mülkiyetlerini koruduğu gibi, rakiplerinin fikri mülkiyet haklarına da saygı gösterir.
• Cupplast Ambalaj, tedarikçilerinin, müşterilerinin, çalışanlarının ve iş başvurusu yapan adayların bilgilerini (ticari, kişisel vb.) gizler/korur.

2.11. Kamu Kuruluşları ve Toplumun Bilgilendirilmesi


• Cupplast Ambalaj, satış ve pazarlama faaliyetlerinde yanlış, yalan ya da aldatıcı reklâm vermez, yalan beyanda bulunmaz.
• Cupplast Ambalaj, yaptığı tüm bildirimler ile kamuya ve hissedarlarına doğru, anlaşılır ve zamanında bilgi sunar.
• Cupplast Ambalaj, sermaye piyasasında işlem gören yatırım araçlarının değerine etki edebilecek her türlü bilgi, gelişme ve değişikliği, mevzuat ile uyumlu ve de belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurur.
• Cupplast Ambalaj, tüm kamu kuruluşları ile iletişimini, zamanında, doğru ve anlaşılır bir biçimde yapar.

2.12. Yasalara Uyma


• Cupplast Ambalaj, yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerini / işlemlerini ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütür, yasalarla belirlenen düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sunar.
• Cupplast Ambalaj, vergi kaçırma, yolsuzluk, rüşvet teklif etme, mali raporlarda devleti yanıltma vb. faaliyetler içerisinde yer almaz.
• Cupplast Ambalaj, faaliyet gösterdiği her ülkenin hukuk kurallarına, toplumsal değerlerine saygı gösterir ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışır.
• Cupplast Ambalaj, tedarikçilerden mal ve hizmet satın alırken, ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) uygun hareket eder.

2.13. Çevre


• Cupplast Ambalaj hem kendi çalışmalarında, hem de tedarikçileri ve iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.
• Cupplast Ambalaj, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.
• Cupplast Ambalaj, üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirliliği kontrol altında tutar; bu konuda belirlenmiş standartlara ve mevzuata uygun hareket eder.
• Cupplast Ambalaj, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme imkânlarını araştırır ve işletmelerinde bu kazanımlardan yararlanır.
• Cupplast Ambalaj, çalışanlarına çevre bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunur.

2.14. Etik Dışı Durumların Bildirimi Sorumluluğu


• Cupplast Ambalaj, şirketlerinin ve diğer şahısların (tüzel/gerçek) etik olmayan işlemlerinin/davranışlarının ortaya çıkarılmasını engelleyecek aktivitelerde bulunamaz. Herhangi bir yolsuzluğu örtbas etmez.